fbpx

Blog – nieuwe definitie van pijn

De vorige definitie van pijn stamt uit 1979. In de tussentijd zijn we uiteraard weer een stuk wijzer geworden en in de afgelopen jaren kwamen er meer geluiden vanuit het ‘pijn veld’ dat vroeg om een herziening van de definitie. Geen gemakkelijke klus. In 2018 werd door het IASP (International Association for he Study of Pain) een 14-koppig team samengesteld om de definitie opnieuw te bekijken. Die 14 mensen kwamen uit verschillende landen met een brede ervaring in klinische en basis wetenschap gerelateerd aan pijn. Middels diverse methodes kwamen ze in augustus 2019 met een eerste voorstel voor een nieuwe definitie. Hier werd feedback op gevraagd en deze werd gegeven door onder andere ethici, filosofen, onderzoekers, clinici, maar ook patiënten en mantelzorgers. In november werd op basis van die feedback een gereviseerde versie voorgelegd aan de IASP Raad. Na feedback van deze raad waren er nog een paar kleine aanpassingen en in januari 2020 werd de definitieve versie ingediend.

In de beginfase werd tijdens de discussies tussen de leden van het team overeenstemming bereikt over een aantal uitgangspunten voor de nieuwe definitie. De definitie moest zowel gelden voor acute als chronische pijn en van toepassing zijn op alle pijnaandoeningen, ongeacht de oorzaak. Verder moest de definitie van toepassing zijn op zowel mensen als niet-menselijke dieren. En ten derde   moest de pijn worden gedefinieerd, waar mogelijk, vanuit het perspectief van degene die de pijn ervaart. Vooral dat laatste vind ikzelf een belangrijk punt. Dat iemand met pijn erkend wordt in zijn of haar pijn en dat dat het uitgangspunt is.

Een van de kritieken op de oude definitie was dat mensen die zich (nog) niet verbaal kunnen uiten, buiten beschouwing stonden. Omdat, in de oude definitie, het woord ‘’described” of “beschreven” voorkwam en dit dus niet omvattend was voor bijvoorbeeld baby’s en een bepaalde groep ouderen en gehandicapten. In de nieuwe definitie is dat aangepast door de toevoeging “or resembling that associated with” ofwel “of lijkt op dat verbanden houden met”. Een belangrijk verschil!

Ook de term “unpleasant” ofwel “onaangenaam” stond ter discussie omdat het mogelijk ernstige pijn en het lijden dat gepaard gaat met veel acute en chronische pijnklachten trivialiseert en het er ook niet in slaagt “het volledige scala aan woorden te gebruiken dat kan worden gebruikt om de ervaring te beschrijven” en het daarmee samenhangede lijden. Echter werd hier geen beter woord voor gevonden dat niet te moeilijk was en zich ook makkelijk liet vertalen. En zo bleef dit woord wel in de definitie.

Tot slot is ook inmiddels duidelijk dat pijn meer is dan een symptoom en dat, in ieder geval in een aantal gevallen, chronische pijn een ziekte op zichzelf kan zijn met zijn eigen klinische beloop en dat de nieuwe definitie dat ook zou moeten weergeven. Het deel van de nieuwe definitie die dat weergeeft is “Pijn en nociceptie zijn verschillende verschijnselen. Pijn kan niet alleen worden afgeleid uit activiteit in sensorische neuronen”. Maar ook “Pijn is altijd een persoonlijk ervaring die in verschillende mate wordt beïnvloed door biologische, psychologische en sociale factoren” spreekt van meer dan alleen (chronische) pijn vanuit een duidelijke oorzaak en dus mogelijk een op zichzelf staande ziekte. Of dat wenselijk is, dat het een op zichzelf staande ziekte is, is eer een heel ander verhaal. Het zal zeker voordelen hebben, maar ook nadelen, maar dat is voer voor een andere blog.

Je zult misschien denken “wat maakt dit nu uit voor mij?”. Nou, direct waarschijnlijk helemaal niets. Echter dit soort definities geven richting aan onderzoek en richtlijnen waardoor dat steeds beter aansluit op de mensen met pijn. Over tijd helpt het ook de kijk op pijn veranderen naar een puur lichamelijk iets of iets wat bij gebrek aan het vinden van een oorzaak dan maar als ‘psychisch’ wordt beschreven, naar een betere en bredere pijn op pijn dat ook los kan staan van een duidelijk oorzaak en wel degelijk gehoord en gerespecteerd dient te worden.

Bron:

APA Raja, Srinivasa N.a,*; Carr, Daniel B.b; Cohen, Miltonc; Finnerup, Nanna B.d,e; Flor, Hertaf; Gibson, Stepheng; Keefe, Francis J.h; Mogil, Jeffrey S.i; Ringkamp, Matthiasj; Sluka, Kathleen A.k; Song, Xue-Junl; Stevens, Bonniem; Sullivan, Mark D.n; Tutelman, Perri R.o; Ushida, Takahirop; Vader, Kyleq The revised International Association for the Study of Pain definition of pain, PAIN: May 23, 2020 – Volume Articles in Press – Issue –

doi: 10.1097/j.pain.0000000000001939